JM Stugor & Fritid

Nya regler för Attefallshus från 1 mars 2020


Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.


Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.


Det krävs idag inte bygglov för att i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus uppföra ett så kallat Attefallshus. För att byggnaden ska vara undantagen från kravet på bygglov krävs att byggnadsarean inte överstiger 25 kvadratmeter, att taknockshöjden inte överstiger 4,0 meter, att byggnaden inte placeras närmre gränsen än 4,5 meter och att byggnaden i förhållande till järnväg inte placeras närmre spårets mitt än 30,0 meter. Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag där den tillåtna byggnadsarean ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter, en så kallad Bolundare. 


Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2.

Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst 25,0 m2 som gäller för både komplementbostadshus och komplementbyggnader.


Strandskydd, väg och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.


Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.


Byggregler

Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.


Attefallshus får inte byggas på vissa platser

I särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser, övnings- eller skjutfält får inte attefallshus som är komplementbostadshus byggas men det går bra att bygga komplementbyggnader. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.


I vissa fall krävs bygglov

Byggnadsnämnden kan i detaljplan ha bestämt att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Kontrollera därför alltid så att det inte är en utökad lovplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för sin fastighet.


Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.


Om du bryter mot lagen

Om ett attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att återställa, till exempel genom rivning. Du kan undgå föreläggande genom att lämna in en anmälan i efterhand.


Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Även dina grannar kan överklaga startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.


Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetsbeteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.


Mer info: länk


Källa: Boverket 2020